Zásady ochrany osobných údajov - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre zákazníkov webovej stránky https://paton.sk/.

I. Údaje správcu osobných údajov

Dovoľujeme si vás informovať, že správcom vašich osobných údajov je spoločnosť PATON Europe Sp. z o. o., 35-213 Rzeszów, Kapitałowa 4, NIP: 813 375 25 15 .ďalej len “spoločnosť”. Kontaktovať spoločnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov je možné na tejto e-mailovej adrese: sale@paton.sk

II. Účely a základ spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, vždy však v súlade so zákonom, aby mohla poskytovať služby v súlade so svojím obchodným profilom. Nižšie nájdete podrobný zoznam účelov, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, spolu s právnym základom.

Spracúvame osobné údaje, ako sú
:- meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti-
doručovacia adresa-
e-mailová adresa
,- IČ DPH v prípade podnikateľa-
číslo objednávky
,- dátum registrácie, aby sme mohli vyhodnotiť službu a vykonať službu.

Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) RODO, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na podniknutie krokov na uzavretie zmluvy.

Na účely vybavenia reklamácie spracúvame osobné údaje, ako sú
:- meno a priezvisko, prípadne firma,-
e-mailová adresa,-
číslo objednávky,-
prípadne adresa bydliska,- v prípade vrátenia peňazí,- prípadne číslo
bankového účtu,- v prípade vrátenia peňazí.

Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na podniknutie krokov na uzavretie zmluvy;

Aby sme vám mohli posielať e-mailové oznámenia o správach vo vašom zákazníckom paneli, spracúvame osobné údaje, ako sú
:- e-mailová adresa
,- číslo objednávky.

Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak týmto spôsobom správca osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti informovať zákazníka o činnostiach súvisiacich s realizáciou služby s cieľom zvýšiť komfort používania služby);

Aby sme vás mohli telefonicky kontaktovať v záležitostiach súvisiacich s poskytovaním služby, spracúvame osobné údaje, ako sú
:- telefónne
číslo, – číslo objednávky

– pokiaľ máte záujem o formu telefonického kontaktu (nevyžadujeme povinné uvedenie telefónneho čísla). Právnym základom takéhoto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý nám umožňuje spracúvať osobné údaje na základe slobodne udeleného súhlasu;

Na účely vystavovania faktúr a plnenia ďalších povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, ako je napríklad vedenie účtovnej evidencie po dobu 5 rokov, spracúvame osobné údaje, ako sú
:- meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti
,- adresa bydliska alebo sídla,-
číslo NIP,-
číslo objednávky.

Právnym základom takéhoto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na to, aby si prevádzkovateľ údajov splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona;

Aby sme mohli ukladať nezaplatené požiadavky, spracúvame osobné údaje, ako sú:
– meno a priezvisko, prípadne názov spoločnosti-
e-mailová adresa
,- číslo objednávky

– Môže sa stať, že sa službu rozhodnete využiť až po určitom čase od prijatia ocenenia. Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak týmto spôsobom správca osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti umožniť uzatvorenie zmluvy na určité obdobie bez toho, aby bolo potrebné opakovať vyhodnotenie);


Aby sme mohli vytvárať registre a záznamy súvisiace so smernicou RODO, vrátane napríklad registra zákazníkov, ktorí vzniesli námietku podľa smernice RODO, spracúvame osobné údaje, ako sú:
– meno,
– e-mailová adresa
, nariadenia RODO nám ukladajú určité dokumentačné povinnosti na preukázanie súladu a zodpovednosti, takže ak napríklad namietate proti spracúvaniu vašich osobných údajov na marketingové účely, musíme vedieť, na koho neuplatňujeme priamy marketing, pretože si to neželá.

Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je po prvé článok 6 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na to, aby si prevádzkovateľ osobných údajov splnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona; po druhé článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak tým prevádzkovateľ osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti mať vedomosť o fyzických osobách, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov);

Na účely zistenia, vyšetrenia alebo obrany proti nárokom spracúvame osobné údaje, ako sú
:- meno alebo prípadne názov spoločnosti
,- adresa bydliska (ak bola poskytnutá),-
číslo PESEL alebo číslo NIP (ak bolo poskytnuté),-
e-mailová adresa,-
IP
adresa,-
číslo objednávky.

Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak tým správca osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti mať osobné údaje na určenie, uplatnenie alebo obranu proti nárokom vrátane nárokov zákazníkov a tretích strán);


Na archivačné a dôkazné účely spracúvame osobné údaje, ako sú
:- meno a priezvisko (ak boli poskytnuté)
,- e-mailová adresa
,- číslo objednávky-
na účely zabezpečenia informácií, ktoré môžu slúžiť na preukázanie právne významných skutočností. Právnym základom pre takéto spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý nám umožňuje spracúvať osobné údaje, ak týmto spôsobom Prevádzkovateľ osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom Spoločnosti mať k dispozícii osobné údaje, ktoré nám umožnia preukázať určité skutočnosti súvisiace s poskytovaním služieb, napr. keď o to požiada nejaký štátny orgán);

Na analytické účely, t. j. na výskum a analýzu aktivity na webovej lokalite patriacej Spoločnosti, spracúvame tieto osobné údaje: –
dátum a čas návštevy webovej lokality, –
typ operačného systému, –
približná poloha, – typ
webového prehliadača použitého na zobrazenie webovej lokality, –
čas strávený na webovej lokalite, –
navštívené podstránky, –
podstránka, na ktorej bol vyplnený kontaktný formulár.

Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak týmto spôsobom správca osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti dozvedieť sa o aktivite zákazníkov na webovej stránke);

Aby sme mohli na webovej stránke používať súbory cookie, spracúvame takéto textové informácie. Právnym základom takéhoto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý nám umožňuje spracúvať osobné údaje na základe slobodne udeleného súhlasu (pri prvom vstupe na webovú stránku sa vás opýtame, či súhlasíte s používaním súborov cookie);

Na účely správy webovej stránky spracúvame osobné údaje, ako sú
:- IP adresa
,- dátum a čas servera,-
informácie o webovom prehliadači,-
informácie o operačnom systéme –
tieto údaje sa automaticky ukladajú do tzv. serverových protokolov pri každom použití webovej stránky patriacej Spoločnosti. Správa webovej stránky bez použitia servera a bez tohto automatického záznamu by nebola možná. Právnym základom takéhoto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spracúvanie osobných údajov, ak týmto spôsobom správca osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem (v tomto prípade je záujmom spoločnosti správa webovej stránky);

Odber noviniek

Pokiaľ ste súhlasili s odberom našich noviniek, vami poskytnutá e-mailová adresa bude použitá na marketingové účely našich vlastných produktov v obchode Paton.sk.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek
 odvolať, napríklad tak, že nám napíšete na adresu newsletter@paton.sk.

V tomto e-maile budete požiadaní, aby ste uviedli svoju e-mailovú adresu uvedenú pri prihlásení sa na odber noviniek a meno osoby, ktorá sa prihlásila na odber. Odhlásenie z odberu noviniek sa vykoná okamžite.

Súkromie detí
Služby, ktoré ponúkame, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Z týchto dôvodov vás informujeme, že ak zistíme, že spracúvame osobné údaje detí mladších ako 16 rokov bez súhlasu ich zákonných zástupcov, podnikneme príslušné kroky na čo najrýchlejšie vymazanie týchto údajov.

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov vedome nespracúvame bez platného súhlasu ich zákonných zástupcov.

III. Cookies

 1. Spoločnosť na svojich webových stránkach, podobne ako iné subjekty, používa tzv. cookies, t. j. krátke textové informácie uložené vo vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení. Môže ich čítať náš systém a tiež systémy iných subjektov, ktorých služby používame (napr. Facebook, Google).
 2. Súbory cookie majú na webovej stránke viacero funkcií, z ktorých väčšina je užitočná a ktoré sa pokúsime opísať nižšie (ak sú informácie nedostatočné, kontaktujte nás):
 3. zabezpečenie – súbory cookie sa používajú na overenie používateľov a zabránenie neoprávnenému používaniu zákazníckeho panela. Slúžia preto na ochranu osobných údajov používateľa pred neoprávneným prístupom;
 4. vplyv na procesy a efektívnosť používania webovej stránky – súbory cookie sa používajú na bezproblémové fungovanie webovej stránky a na umožnenie používania funkcií, ktoré sú na nej k dispozícii, čo je možné okrem iného vďaka zapamätaniu nastavení medzi jednotlivými návštevami webovej stránky. Súbory cookie vám preto umožňujú efektívnu navigáciu po webovej lokalite a jej rôznych stránkach;
 5. stav relácie – súbory cookie často ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, napr. ktoré stránky si najčastejšie prezerajú. Umožňujú tiež identifikovať chyby zobrazené na určitých stránkach. Súbory cookie používané na ukladanie takzvaného “stavu relácie” preto pomáhajú zlepšovať služby a zlepšovať zážitok z prehliadania;
 6. zachovanie stavu relácie – ak sa klient prihlási do svojho panela, súbory cookie umožňujú zachovať reláciu. To znamená, že po prechode na inú podstránku nemusíte zakaždým znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo, čo prispieva k pohodlnému používaniu webovej stránky;
 7. vytváranie štatistík – súbory cookie sa používajú na analýzu toho, ako používatelia používajú webovú stránku (koľko používateľov otvorí webovú stránku, ako dlho na nej zostanú, ktorý obsah vzbudzuje najväčší záujem atď.). To nám umožňuje neustále zlepšovať webové stránky a prispôsobovať ich prevádzku preferenciám používateľov. Na sledovanie aktivity a zostavovanie štatistík používame nástroje spoločnosti Google, ako je napríklad Google Analytics; okrem vykazovania štatistík o používaní webových stránok sa pixel Google Analytics môže spolu s niektorými vyššie opísanými súbormi cookie používať aj na to, aby vám pomohol zobrazovať relevantnejší obsah v službách spoločnosti Google (napr. vo vyhľadávaní Google) a na celom webe;
 8. používanie sociálnych funkcií – na webovej stránke máme takzvaný Facebook pixel, ktorý vám umožňuje pri používaní webovej stránky lajkovať našu fanpage na Facebooku. Aby to však bolo možné, musíme používať súbory cookie poskytované spoločnosťou Facebook.
 9. Váš webový prehliadač štandardne povoľuje používanie súborov cookie vo vašom zariadení, preto pri prvej návšteve vyjadrite svoj súhlas s používaním súborov cookie. Ak si však neželáte používať súbory cookie pri prehliadaní webovej stránky, môžete zmeniť nastavenia vo svojom webovom prehliadači – úplne zablokovať automatické spracovanie súborov cookie alebo požiadať o upozornenie zakaždým, keď sa do vášho zariadenia uloží súbor cookie. Nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť.
 10. Hoci rešpektujeme autonómiu každého, kto používa túto webovú stránku, považujeme za povinnosť upozorniť vás, že vypnutie alebo obmedzenie používania súborov cookie môže spôsobiť pomerne vážne ťažkosti pri používaní webovej stránky, ako napríklad nutnosť prihlásiť sa na každej podstránke, dlhší čas načítania, obmedzenie používania funkcií, obmedzenie lajkovania stránky na Facebooku atď.

IV. Právo na odvolanie súhlasu

 1. Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať – podľa vlastného uváženia.
 2. Ak chcete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, stačí tak urobiť:
  1. poslať e-mail priamo spoločnosti na adresu sale@paton.com.pl alebo
  1. kliknite na odkaz v priloženom e-maile na konci správy alebo
  1. vymazať komentár uverejnený pod článkom alebo
  1. odstrániť zverejnené stanovisko služby.
 3. Ak sa spracovanie vašich osobných údajov uskutočnilo na základe vášho súhlasu, odvolanie vášho súhlasu nespôsobuje nezákonnosť spracovania vašich osobných údajov až do tohto momentu. Inými slovami, sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje, kým svoj súhlas neodvoláte, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania.

V. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

 1. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné a závisí od vášho uváženia. V niektorých prípadoch je však poskytnutie určitých osobných údajov nevyhnutné, aby sme splnili vaše očakávania pri používaní služieb.
 2. Ak si chcete objednať službu na webovej stránke, je potrebné uviesť vaše meno a e-mailovú adresu – bez toho nemôžeme uzavrieť a plniť zmluvu.
 3. Na to, aby ste mohli dostať faktúru za svoje služby, je potrebné uviesť všetky údaje vyžadované daňovým zákonom, t. j. vaše meno a priezvisko alebo názov vašej spoločnosti, vašu adresu alebo adresu vášho sídla, vaše IČO – bez toho nie sme schopní správne vystaviť faktúru.
 4. Aby sme vás mohli telefonicky kontaktovať v záležitostiach týkajúcich sa poskytovania služby, je potrebné, aby ste nám poskytli telefónne číslo – bez neho vás nemôžeme telefonicky kontaktovať.
 5. Ak chcete dostávať SMS upozornenia o správach v zákazníckom paneli, je potrebné uviesť telefónne číslo – bez neho nie sme schopní správy odosielať.
 6. Aby ste mohli dostávať zľavy na budúce služby, je potrebné uviesť vaše meno a e-mailovú adresu – bez toho vám nemôžeme zasielať zľavové kódy.

VI. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Dovoľujeme si vás informovať, že nevykonávame automatizované rozhodovanie, a to ani na základe profilovania. Obsah dopytu zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára nepodlieha hodnoteniu IT systémom. Navrhovaná cena služby nie je v žiadnom prípade výsledkom hodnotenia vykonaného akýmkoľvek informačným systémom.

VII. Príjemcovia osobných údajov

 • Tak ako väčšina podnikov, aj my využívame pri svojej činnosti pomoc iných strán, čo niekedy zahŕňa prenos osobných údajov. Preto v prípade potreby odovzdávame vaše osobné údaje našim spolupracujúcim právnikom, ktorí poskytujú služby, spoločnostiam poskytujúcim rýchle platby, účtovnej spoločnosti, hostingovej spoločnosti, spoločnosti zodpovednej za zasielanie textových správ, ako aj poisťovni (v prípade potreby odstránenia škody).
 • Okrem toho sa môže stať, že napr. na základe príslušného právneho ustanovenia alebo rozhodnutia príslušného orgánu budeme musieť vaše osobné údaje poskytnúť aj iným subjektom, či už verejným alebo súkromným. Preto je pre nás veľmi ťažké predvídať, kto môže požiadať o osobné údaje. Napriek tomu vás ubezpečujeme, že každú žiadosť o poskytnutie osobných údajov veľmi starostlivo a dôkladne analyzujeme, aby nedošlo k neúmyselnému odovzdaniu informácií neoprávnenej osobe.

VIII. Prenosy osobných údajov do tretích krajín

 1. Podobne ako väčšina firiem používame rôzne populárne služby a technológie, ktoré ponúkajú subjekty ako Facebook, Microsoft alebo Google . Tieto spoločnosti majú sídlo mimo Európskej únie, a preto sa podľa ustanovení nariadenia RODO považujú za tretie krajiny.
 2. Nariadenie RODO zavádza určité obmedzenia prenosu osobných údajov do tretích krajín, pretože keďže sa tam európske právne predpisy v zásade neuplatňujú, ochrana osobných údajov občanov EÚ môže byť, žiaľ, nedostatočná. Preto je každý prevádzkovateľ osobných údajov povinný stanoviť právny základ pre takéto prenosy.
 3. Z našej strany vás ubezpečujeme, že pri používaní našich služieb a technológií prenášame osobné údaje len subjektom v Spojených štátoch a len tým, ktoré sa pripojili k programu Privacy Shield na základe vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie z 12. júla 2016. – Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Subjekty, ktoré podpísali program Privacy Shield, zaručujú, že budú dodržiavať vysoké normy ochrany údajov platné v Európskej únii, a preto je používanie ich služieb a ponúkaných technológií pri spracovaní osobných údajov zákonné.
 4. Kedykoľvek vám poskytneme ďalšie vysvetlenia týkajúce sa prenosu vašich osobných údajov, najmä ak vás to znepokojuje.
 5. Máte právo kedykoľvek získať kópiu osobných údajov prenesených do tretej krajiny.

IX. Obdobie spracovania osobných údajov

 1. V súlade s platnými právnymi predpismi nespracúvame vaše osobné údaje “neobmedzene”, ale len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje nenávratne vymazané alebo zničené.
 2. Ak nepotrebujeme s vašimi osobnými údajmi vykonávať iné operácie ako ich ukladanie (napr. keď ukladáme obsah objednávky na účely obrany proti reklamáciám), dodatočne ich zabezpečíme – prostredníctvom pseudonymizácie – až do ich trvalého vymazania alebo zničenia. Pseudonymizácia zahŕňa zašifrovanie osobných údajov alebo súboru osobných údajov takým spôsobom, že ich nemožno prečítať bez dodatočného kľúča, takže tieto informácie sa pre neoprávnenú osobu stanú úplne nepoužiteľnými.
 3. Pokiaľ ide o konkrétne obdobia spracovania osobných údajov, informujeme vás, že osobné údaje spracovávame počas určitého obdobia:
  1. trvanie zmluvy – pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na účely uzavretia a plnenia zmluvy;
  1. 3 roky alebo 10 rokov + 1 rok – v súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými na účely určenia, uplatnenia alebo obhajoby nárokov (dĺžka lehoty závisí od toho, či sú obe strany podnikateľmi alebo nie);
  1. 6 mesiacov – pokiaľ ide o osobné údaje získané pri stanovení ceny služby a zároveň zmluva nebola uzatvorená okamžite;
  1. 5 rokov – v súvislosti s osobnými údajmi týkajúcimi sa plnenia povinností podľa daňových zákonov;
  1. do odvolania súhlasu alebo do dosiahnutia účelu spracúvania, najdlhšie však 5 rokov – pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu
  1. až do podania účinnej námietky alebo do dosiahnutia účelu spracúvania, najdlhšie však 5 rokov – pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu správcu osobných údajov alebo na marketingové účely;
  1. až do zastarania alebo straty relevantnosti, najdlhšie však 3 roky, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané najmä na analytické účely, používanie súborov cookie a správu webových stránok.
  1. Obdobia počítame na roky od konca roka, v ktorom sme začali spracúvať osobné údaje, aby sme zefektívnili proces vymazania alebo zničenia osobných údajov. Samostatné počítanie obdobia pre každú uzavretú zmluvu by znamenalo značné organizačné a technické ťažkosti, ako aj značné finančné náklady, preto nám stanovenie jednotného dátumu vymazania alebo zničenia osobných údajov umožňuje efektívnejšie riadenie tohto procesu. Samozrejme, ak využijete svoje právo byť zabudnutý, takéto situácie sa riešia individuálne.
  1. Dodatočný rok spojený so spracúvaním osobných údajov zhromaždených na účely plnenia zmluvy je daný tým, že hypoteticky môžete uplatniť nárok chvíľu pred uplynutím premlčacej lehoty, požiadavka môže byť doručená s podstatným oneskorením alebo môžete nesprávne určiť premlčaciu lehotu svojho nároku.

X. Práva dotknutých osôb

 1. Dovoľujeme si vás informovať, že máte právo na:
  1. prístup k ich osobným údajom;
  1. oprava osobných údajov;
  1. vymazanie osobných údajov;
  1. obmedziť spracúvanie osobných údajov;
  1. namietať proti spracúvaniu osobných údajov;
  1. prenosnosť osobných údajov.
 2. Rešpektujeme vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov a snažíme sa vám ich uplatňovanie čo najviac uľahčiť.
 3. Upozorňujeme, že tieto práva nie sú absolútne, a preto môžeme v určitých situáciách oprávnene odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti. Ak však odmietneme vyhovieť žiadosti, je to len po dôkladnom zvážení a len vtedy, ak je nevyhnutné žiadosť odmietnuť.
 4. Pokiaľ ide o vaše právo namietať, vysvetľujeme, že máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa osobných údajov (tieto sú uvedené v časti III) vo vzťahu k vašej konkrétnej situácii. Musíte však mať na pamäti, že podľa predpisov môžeme odmietnuť zohľadniť námietku, ak sa preukáže, že:
  1. existujú oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
  1. existujú dôvody na vznik, uplatnenie alebo obhajobu nárokov.
 5. Okrem toho môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. V takejto situácii po prijatí vašej námietky prestaneme spracúvať údaje na tento účel.
 6. Svoje práva môžete uplatniť:
 • zaslaním e-mailu priamo spoločnosti na adresu sale@paton.sk alebo
 • – kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý je pripojený na konci správy, alebo
 • – zmeniť údaje sami v paneli zákazníka na karte “Informácie o údajoch”.

 XI. Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

XII. Záverečné ustanovenia

V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, sa uplatňujú právne predpisy o ochrane údajov.

(2) O všetkých zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov budete informovaní e-mailom.

3 Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.