Vrátenie Tovaru - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Vrátenie Tovaru

Podľa zákona o právach spotrebiteľa máte právo zrušiť nákup bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia balíka.

Právo na odstúpenie od zmluvy má len spotrebiteľ, podľa § 22 Občianskeho zákonníka sa za spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá robí právne úkony, ktoré priamo nesúvisia s jej podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou.

Tento zákon sa nevzťahuje na osoby, ktoré nakupujú v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, napr. pre firmu.

Toto právo môžete uplatniť, ak v uvedenej lehote predložíte písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Pri písaní takéhoto vyhlásenia môžete použiť vzor dostupný na našej webovej stránke alebo na internete. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačuje zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v papierovej alebo elektronickej podobe poštou.

Vrátený výrobok je potrebné zaslať do 14 dní od dátumu nákupu na adresu spoločnosti:

PATON Europe Sp. z o. o.
Adresa: Kapitałowa 4
35-213 Rzeszów

Náklady na spätnú prepravu znáša kupujúci.

Právo na odstúpenie od zmluvy neumožňuje bezplatné používanie výrobku. V súlade s predpismi, ak bol výrobok použitý vo väčšom množstve, ako je potrebné na určenie jeho funkčnosti, má predávajúci právo účtovať kupujúcemu náklady na zníženie jeho hodnoty.

O svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy nás musíte informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) alebo použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na webovej stránke alebo si stiahnuť vzor na internete. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak nám informácie týkajúce sa uplatnenia tohto práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník priame náklady na zaslanie tovaru späť a dostane náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so samotným tovarom a jeho prepravou.

Vrátenie peňazí sa uskutoční v zákonnej lehote 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Okrem toho si vyhradzujeme právo zadržať vrátenie peňazí až do prijatia tovaru.