Podmienky & Podmienky - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Podmienky & Podmienky

Predpisy obchodu

Tieto pravidlá a predpisy určujú všeobecné podmienky, pravidlá a spôsob predaja, ktorý uskutočňuje spoločnosť PATON Europe Sp. z o.o. so sídlom v Rzeszowe prostredníctvom internetového obchodu https://paton.sk (ďalej len “internetový obchod”), a definujú podmienky poskytovania bezplatných elektronických služieb spoločnosti PATON Europe Sp. z o.o. so sídlom v Rzeszowe.

§ 1 Definície

 • Pracovné dni – znamenajú dni v týždni od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov.
 • Dodanie – znamená skutočný úkon dodania Tovaru uvedeného v objednávke Predávajúcim Zákazníkovi prostredníctvom Dodávateľa.
 • Dodávateľ – znamená kuriérsku spoločnosť, s ktorou Predávajúci spolupracuje pri doručovaní Tovaru.
 • Heslo – znamená postupnosť písmen, číslic alebo iných znakov, ktoré si zákazník zvolí počas procesu registrácie v internetovom obchode a ktoré sa používajú na zabezpečenie prístupu k účtu zákazníka v internetovom obchode.
 • Zákazník – znamená subjekt, ktorému sa v súlade s predpismi a právnymi ustanoveniami môžu poskytovať elektronické služby alebo s ktorým sa môže uzatvoriť kúpna zmluva.
 • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá uskutočňuje s obchodníkom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
 • Účet zákazníka – znamená individuálny panel pre každého zákazníka, ktorý v jeho mene spustí predávajúci po tom, ako zákazník vykoná registráciu a uzavrie zmluvu o poskytovaní služby Účet zákazníka.
 • Podnikateľ – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť vo vlastnom mene a vykonáva právne úkony priamo súvisiace s jej podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou.
 • Predpisy – znamenajú tieto predpisy.
 • Registrácia – znamená skutočný úkon vykonaný spôsobom uvedeným v Pravidlách, ktorý je potrebný na to, aby Zákazník mohol využívať všetky funkcie Internetového obchodu.
 • Predávajúci – znamená spoločnosť PATON Europe Sp. z o.o. so sídlom v Rzeszowe (35-213), Kapitálová 4, daňové identifikačné číslo (NIP): 8133751525, identifikačné číslo podniku (REGON): 367842571, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000687755, so základným imaním 5 000 PLN; e-mail: sale@paton.sk, ktorá je zároveň majiteľom internetového obchodu.
 • Webová stránka obchodu – znamená webovú stránku, pod ktorou predávajúci prevádzkuje internetový obchod, prevádzkovanú na doméne paton.sk.
 • Tovar – znamená výrobok prezentovaný Predávajúcim prostredníctvom Internetovej stránky Obchodu, ktorý môže byť predmetom kúpnej zmluvy.
 • Trvalý nosič – znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo predávajúcemu uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom, ktorý umožňuje budúci prístup k informáciám po dobu primeranú účelu týchto informácií a ktorý umožňuje reprodukciu uložených informácií v nezmenenej podobe.
 • Kúpna zmluva – znamená kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku za podmienok uvedených v týchto podmienkach medzi zákazníkom a predávajúcim.

§ 2 Všeobecné ustanovenia a používanie internetového obchodu

 • Všetky práva k internetovému obchodu, vrátane autorských práv, práv duševného vlastníctva k jeho názvu, internetovej doméne, webovej stránke obchodu, ako aj k vzorom, formulárom, logotypom a fotografiám umiestneným na webovej stránke obchodu patria ich zákonným vlastníkom a ich používanie sa môže uskutočňovať len stanoveným a zákonným spôsobom.
 • Predávajúci sa bude snažiť umožniť používanie internetového obchodu používateľom internetu s použitím všetkých populárnych internetových prehliadačov, operačných systémov, typov zariadení a typov internetového pripojenia. Minimálne technické požiadavky na používanie webovej stránky obchodu sú webový prehliadač s minimálne Internet Explorer 11 alebo Chrome 39 alebo FireFox 34 alebo Opera 26 alebo Safari 5 alebo novší, s povoleným Javascriptom, akceptujúci cookies a internetové pripojenie so šírkou pásma minimálne 256 kbit/s. Webová stránka obchodu je optimalizovaná pre minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 × 768 pixelov.
 • Predávajúci využíva mechanizmus súborov “cookies”, ktoré server predávajúceho ukladá na pevný disk koncového zariadenia klienta počas používania webovej stránky obchodu. Používanie súborov cookie je zamerané na správne fungovanie webovej stránky obchodu na koncových zariadeniach zákazníkov. Tento mechanizmus nepoškodzuje koncové zariadenie zákazníka a nespôsobuje žiadne zmeny v konfigurácii koncového zariadenia zákazníka ani v softvéri nainštalovanom na tomto zariadení. Každý zákazník môže vypnúť mechanizmus “cookies” vo webovom prehliadači svojho koncového zariadenia. Predávajúci upozorňuje, že vypnutie súborov cookie však môže spôsobiť ťažkosti alebo znemožniť používanie webovej stránky obchodu. Podrobné pravidlá používania súborov cookie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov
 • Na uskutočnenie objednávky v internetovom obchode prostredníctvom webovej stránky obchodu alebo e-mailom a na využívanie služieb dostupných na webových stránkach obchodu je potrebné, aby mal zákazník aktívne e-mailové konto.
 • Na uskutočnenie telefonickej objednávky v internetovom obchode je potrebné, aby mal zákazník aktívne telefónne číslo a aktívne e-mailové konto.
 • Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah a používať internetový obchod, webovú stránku obchodu alebo bezplatné služby poskytované predávajúcim spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo porušuje osobné záujmy tretích osôb.
 • Predávajúci vyhlasuje, že verejný charakter internetu a využívanie služieb poskytovaných elektronicky môže byť spojené s rizikom získania a modifikácie údajov zákazníka neoprávnenými osobami, preto by zákazníci mali používať vhodné technické opatrenia na minimalizáciu vyššie uvedených rizík. Pri používaní internetu by mali používať najmä antivírusový softvér a softvér na ochranu identity. Predávajúci nikdy nepožaduje od Klienta, aby mu poskytol Heslo v akejkoľvek forme.
 • Nie je prípustné využívať prostriedky a funkcie internetového obchodu na účely podnikania zákazníka, ktoré by porušovalo záujmy predávajúceho.

§ 3 Registrácia

 • Na vytvorenie zákazníckeho účtu je zákazník povinný vykonať bezplatnú registráciu.
 • Na zadanie objednávky v internetovom obchode nie je potrebná registrácia.
 • Pre registráciu by mal Klient vyplniť registračný formulár, ktorý Predávajúci sprístupní na Webovej stránke Obchodu, a vyplnený registračný formulár zaslať elektronicky Predávajúcemu výberom príslušnej funkcie v registračnom formulári. Počas procesu registrácie si klient nastaví individuálne heslo.
 • Pri vypĺňaní registračného formulára má zákazník možnosť prečítať si zmluvné podmienky a súhlasiť s ich obsahom označením príslušného políčka vo formulári.
 • Počas registrácie môže zákazník dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely (newsletter, prijímanie propagačných ponúk) zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. V tomto prípade predávajúci jasne informuje o účele zhromažďovania osobných údajov klienta, ako aj o známych alebo očakávaných príjemcoch týchto údajov.
 • Súhlas Klienta so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou uzavretia zmluvy o elektronickom poskytovaní služby vedenia Účtu Klienta u Predávajúceho. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať predložením príslušného vyhlásenia Klienta Predávajúcemu. Vyhlásenie je možné zaslať napríklad na e-mailovú adresu predávajúceho.
 • Po odoslaní vyplneného registračného formulára Klient bezodkladne dostane e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári potvrdenie o registrácii zo strany Predávajúceho. Týmto okamihom je uzavretá zmluva o poskytovaní elektronických služieb vedenia zákazníckeho účtu a zákazník má možnosť pristupovať k zákazníckemu účtu a vykonávať zmeny údajov uvedených pri registrácii.

§ 4 Verejné obstarávanie

 • Informácie uvedené na webovej stránke obchodu nepredstavujú ponuku predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka, ale len výzvu zákazníkom na predloženie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom webovej stránky obchodu alebo e-mailom 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
 • Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode telefonicky počas hodín a dní uvedených na webovej stránke obchodu.
 • Zákazník, ktorý zadáva objednávku prostredníctvom webovej stránky obchodu, dokončí objednávku výberom Tovaru, o ktorý má záujem. Tovar sa pridáva do objednávky výberom možnosti “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” pri danom tovare uvedenom na webovej stránke obchodu. Klient po vyplnení celej objednávky a uvedení spôsobu doručenia a spôsobu platby v “KOŠÍKU” uskutoční objednávku odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu, pričom na webovej stránke obchodu zvolí tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”. Klient je vždy pred odoslaním objednávky Predávajúcemu informovaný o celkovej cene za vybraný Tovar a Dodávku, ako aj o všetkých ďalších nákladoch, ktoré je povinný vynaložiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou.
 • Klient, ktorý zadáva objednávku telefonicky, použije telefónne číslo uvedené predávajúcim na webovej stránke obchodu. Klient zadá objednávku telefonicky, pričom predávajúcemu uvedie názov Tovaru spomedzi Tovarov zobrazených na Webovej stránke Obchodu, ako aj množstvo Tovaru, ktoré si chce objednať. Následne po vyplnení celej objednávky klient uvedie spôsob a adresu doručenia a formu platby, ako aj uvedie podľa vlastného výberu svoju e-mailovú adresu alebo korešpondenčnú adresu na potvrdenie objednávky. Predávajúci vždy, keď Klient telefonicky zadá objednávku, informuje Klienta o celkovej cene vybraného Tovaru a o celkových nákladoch na zvolený spôsob doručenia, ako aj o všetkých ďalších nákladoch, ktoré je Klient povinný vynaložiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou.
 • Po telefonickom zadaní objednávky zo strany Klienta zašle Predávajúci na trvanlivom nosiči na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú Klientom informáciu obsahujúcu potvrdenie o podmienkach Kúpnej zmluvy. Potvrdenie obsahuje najmä: špecifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, jeho cenu, náklady na dodanie a informácie o akýchkoľvek ďalších nákladoch, ktoré je Klient povinný vynaložiť v súvislosti s Kúpnou zmluvou.
 • Klient, ktorý zadáva objednávku e-mailom, ju odošle na e-mailovú adresu uvedenú predávajúcim na webovej stránke obchodu. V správe zaslanej Predávajúcemu Klient uvedie najmä: názov Tovaru, jeho farbu a množstvo, medzi Tovarom prezentovaným na Internetovej stránke Obchodu, ako aj svoje kontaktné údaje.
 • Predávajúci po prijatí e-mailovej správy od Klienta uvedenej v § 4.7 zašle Klientovi spätnú e-mailovú správu, v ktorej uvedie svoje registračné údaje, cenu vybraného Tovaru a možné formy platby a spôsob doručenia spolu s jeho nákladmi, ako aj informácie o všetkých ďalších platbách, ktoré má Klient na základe Kúpnej zmluvy uhradiť. Správa obsahuje aj informáciu pre Klienta, že uzavretie kúpnej zmluvy Klientom prostredníctvom e-mailu znamená povinnosť zaplatiť za objednaný Tovar. Na základe informácií poskytnutých predávajúcim môže klient zadať objednávku zaslaním e-mailovej správy predávajúcemu, v ktorej uvedie zvolenú formu platby a spôsob doručenia.
 • Podanie objednávky je predloženie ponuky Zákazníka Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy na Tovar, ktorý je predmetom objednávky.
 • Po odoslaní objednávky zašle predávajúci potvrdenie na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.
 • Následne po potvrdení zadania objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom informáciu o prijatí objednávky na spracovanie. Informácia o prijatí objednávky na spracovanie je vyhlásením predávajúceho o prijatí ponuky podľa § 4.9 vyššie a jej prijatím zákazníkom je kúpna zmluva uzatvorená.
 • Po uzatvorení kúpnej zmluvy predávajúci potvrdí zákazníkovi svoje obchodné podmienky zaslaním na trvanlivom nosiči na e-mailovú adresu zákazníka alebo písomne na adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii alebo pri zadávaní objednávky.

§ 5 Platby

 • Ceny na webovej stránke obchodu PATON.SK uvedené pri danom tovare sú hrubé ceny a nezahŕňajú informácie o nákladoch na doručenie a akýchkoľvek iných nákladoch, ktoré je Zákazník povinný vynaložiť v súvislosti s kúpnou zmluvou, o ktorých bude Zákazník informovaný pri výbere spôsobu doručenia a pri zadávaní objednávky.
 • Ceny na stránke www.patonwelder.uk sú čisté ceny len pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve.
 • Všetky objednávky, ktoré majú byť doručené v rámci Poľska, môžu byť spracované len prostredníctvom stránky www.paton.sk.
 • Nie je možné, aby si zákazník kúpil tovar na stránke www.patonwelder.uk s doručením do Poľska. Všetky takéto objednávky budú na mieste zrušené a všetky peniaze budú okamžite vrátené.
 • Nie je tiež možné, aby zákazník nakupoval na stránke www.paton.sk určenej pre objednávky z Poľska s dopravou do Spojeného kráľovstva.
 • Pri objednávke doručenia do domu môžete za objednaný tovar zaplatiť na dobierku alebo si zvoliť inú formu platby:
  • bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho 40 1050 1562 1000 0090 3126 9609 (v tomto prípade sa spracovanie objednávky začne po tom, ako predávajúci zašle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky a po tom, ako peniaze prídu na bankový účet predávajúceho);
  • Platba prostredníctvom systému Przelewy24 – platobnou kartou alebo bankovým prevodom prostredníctvom externého platobného systému przelewy24.pl, ktorý prevádzkuje spoločnosť PayPro S.A. so sídlom v Poznani (v tomto prípade sa spracovanie objednávky začne po tom, ako Predávajúci zašle Klientovi potvrdenie o prijatí objednávky a po pripísaní sumy na bankový účet Predávajúceho). Prevádzkovateľom platobnej karty je PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, zapísaný v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Poznań Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • Nákup na splátky – pri nákupe na splátky môžete využiť ponuku banky Credit Agricole.
 • Zákazník by mal uhradiť objednávku vo výške vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní, ak si zvolil formu platby vopred.
 • Pri vyzdvihnutí objednaného tovaru v našej predajni na adrese Kapitálová 4, 35-213 Rzeszów, môžete zaplatiť v hotovosti alebo kreditnou kartou.
 • V prípade, že zákazník neuhradí platbu v lehote uvedenej v § 5.3 Obchodných podmienok, môže predávajúci určiť zákazníkovi dodatočnú lehotu na úhradu platby a informovať zákazníka o dodatočnej lehote na trvanlivom nosiči alebo má právo zrušiť objednávku zákazníka a odstúpiť od zmluvy na základe § 491 Občianskeho zákonníka. V prípade stanovenia dodatočnej lehoty na zaplatenie predávajúci uvedie aj informáciu, že po neúčinnom uplynutí tejto lehoty predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpi. V prípade neúčinného uplynutia druhej lehoty na zaplatenie zašle predávajúci zákazníkovi na trvanlivom nosiči vyhlásenie o odstúpení od zmluvy na základe článku 491 Občianskeho zákonníka.

§ 6 Doručenie

 • Predávajúci vykonáva dodávky na území Poľskej republiky, ako aj do Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Portugalska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva.
 • Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, bez vád.
 • Predávajúci zverejní na Internetovej stránke Obchodu informácie o počte pracovných dní potrebných na doručenie a spracovanie Objednávky.
 • Doba dodania a vybavenia Objednávky uvedená na Internetovej stránke Obchodu sa počíta v pracovných dňoch v súlade s § 5 ods. 2 Obchodných podmienok.
 • Objednaný Tovar dodá Dodávateľ Zákazníkovi na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 • V deň odoslania Tovaru Klientovi je na e-mailovú adresu Klienta zaslaná informácia potvrdzujúca odoslanie Tovaru Predávajúcim.
 • Zákazník je povinný skontrolovať doručenú zásielku v čase a spôsobom obvyklým pre zásielky daného typu. V prípade akejkoľvek vady alebo poškodenia zásielky je objednávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca dodávateľa spísanie príslušného protokolu.
 • Predávajúci v súlade s vôľou Klienta priloží k doručovanej zásielke pokladničný doklad alebo faktúru DPH vzťahujúcu sa na dodaný Tovar.
 • V prípade neprítomnosti Objednávateľa na adrese, ktorú Objednávateľ uviedol pri zadávaní objednávky ako adresu doručenia, zanechá zamestnanec Dodávateľa Objednávateľovi avízo alebo sa pokúsi s ním telefonicky spojiť a dohodnúť termín, kedy bude Objednávateľ prítomný. Ak Dodávateľ zašle objednaný Tovar späť do Internetového obchodu, Predávajúci bude Zákazníka kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a opätovne so Zákazníkom dohodne termín a cenu Doručenia.

§ 7 Záruka

 • Predávajúci zabezpečí dodanie Tovaru bez fyzických a právnych vád. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má Tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka).
 • Ak má Tovar vadu, Zákazník môže:
  • podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ Predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí pre Klienta nevymení vadný Tovar za tovar bez vád alebo neodstráni vadu.
  • požadovať výmenu vadného Tovaru za Tovar bez vád alebo odstránenie vady. Predávajúci je povinný vymeniť vadný Tovar za Tovar bez vád alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez zbytočných ťažkostí pre Klienta.
 • Toto obmedzenie neplatí, ak Tovar už bol vymenený alebo opravený Predávajúcim, alebo ak Predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť Tovar za tovar bez vád alebo odstrániť vady. Klient môže namiesto odstránenia vád navrhnutých Predávajúcim požadovať výmenu Tovaru za tovar bez vád alebo namiesto výmeny Tovaru požadovať odstránenie vád, pokiaľ uvedenie Tovaru do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným Klientom nie je nemožné alebo si nevyžaduje neprimerane vysoké náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým Predávajúcim. Pri posudzovaní nadmerných nákladov sa zohľadňuje hodnota Tovaru bez vád, druh a závažnosť zistenej vady, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol Klient vystavený pri inom spôsobe uspokojenia.
 • Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť požiadavke Klienta, ak uvedenie vadného Tovaru do súladu s Kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným Klientom nie je možné alebo by si v porovnaní s inými možnými spôsobmi uvedenia do súladu s Kúpnou zmluvou vyžadovalo neprimerané náklady. Náklady na opravu alebo výmenu znáša predávajúci.
 • Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadný predmet na adresu predávajúceho. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na doručenie hradí predávajúci.
 • Predávajúci nesie záručnú zodpovednosť, ak sa fyzická chyba prejaví pred uplynutím dvoch rokov od dodania Tovaru Klientovi. Právo na odstránenie vady alebo na výmenu Tovaru za Tovar bez vád zaniká uplynutím jedného roka, táto lehota však nemôže skončiť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. V tejto lehote môže Klient odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo podať vyhlásenie o znížení ceny z dôvodu vád Tovaru. Ak Klient požadoval výmenu Tovaru za bezchybný alebo odstránenie vád, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo na podanie vyhlásenia o znížení ceny začína plynúť od neúčinného uplynutia lehoty na výmenu Tovaru alebo na odstránenie vád.
 • Akékoľvek reklamácie týkajúce sa Tovaru alebo plnenia Kúpnej zmluvy môže Zákazník adresovať písomne na adresu Predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti obsahujúcej reklamáciu odpovedať na reklamáciu Tovaru alebo reklamáciu súvisiacu s plnením Kúpnej zmluvy, ktorú nahlásil Zákazník.
 • Zákazník môže podať predávajúcemu sťažnosť týkajúcu sa využívania bezplatných služieb poskytovaných elektronickou formou predávajúcim. Sťažnosť možno podať v elektronickej forme a zaslať na adresu sale@paton.com.pl. Zákazník by mal v sťažnosti uviesť opis problému. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, reklamáciu posúdi a poskytne zákazníkovi odpoveď.
 • Predávajúci nevyužíva mimosúdne riešenie sporov v zmysle zákona z 23. septembra 2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

§ 8 Záruka

 • Na Tovar predávaný Predávajúcim sa môže vzťahovať záruka poskytnutá výrobcom Tovaru alebo distribútorom.
 • V prípade Tovaru v záruke sú informácie o existencii a obsahu záruky vždy uvedené na webovej stránke obchodu.

§ 9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.
 • V prípade predaja jedného tovaru lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo tovaru alebo keď vlastníctvo tovaru nadobudne tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli.
 • Ak ste si zakúpili viacero tovarov, ktoré boli dodané samostatne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo posledného tovaru alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo posledného tovaru.
 • Ak sa tovar kupuje na splátky alebo po častiach, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej splátky alebo časti alebo keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej splátky alebo časti.
 • V prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelné dodanie tovaru počas vymedzeného obdobia, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvej položky alebo keď vlastníctvo prvej položky nadobudne vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom.
 • Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, t. j. PATON Europe Sp. z o. o., 35-213 Rzeszów, ul. Kapitałowa 4, tel: 22 290 86 96, e-mail: masterweld@paton.sk svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke, ale nie je to povinné.
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky na našej webovej stránke https://paton.sk/zwrot-towaru/. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám oznámime potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia na trvanlivom médiu (napr. e-mailom).
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva považuje za neuzavretú.
 • Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pošlete svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak spotrebiteľ urobil vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred tým, ako predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka prestáva byť záväzná.
 • Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť mu všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na dodanie Tovaru Spotrebiteľovi. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od spotrebiteľa až do prijatia Tovaru späť alebo do doručenia dokladu o odoslaní Tovaru späť spotrebiteľom, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 • Ak si Spotrebiteľ uplatňujúci právo na odstúpenie od zmluvy zvolil iný spôsob dodania Tovaru ako najlacnejší obvyklý spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 • Spotrebiteľ je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí zaslať Tovar späť na adresu Predávajúceho pred uplynutím tejto lehoty.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ – zákazník len priame náklady na vrátenie Tovaru.
 • Ak Tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklým spôsobom poštou, Predávajúci informuje Spotrebiteľa o nákladoch na vrátenie Tovaru na internetovej stránke Obchodu. Náklady na takúto spätnú prepravu sa odhadujú na max. 150 PLN (platí najmä pre veľkorozmerné zásielky, ktoré si vyžadujú prepravu na paletách).
 • Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • Predávajúci vráti platbu rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý pre spotrebiteľa nepredstavuje žiadne náklady.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípade:

 • zmluva, v ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred koncom lehoty na odstúpenie;
 • zmluva, ktorej predmetom je tovar, ktorý nie je vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo je určený na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
 • zákazka, ktorej predmetom plnenia je vec podliehajúca skaze alebo vec s krátkou dobou trvanlivosti;
 • zákazka, ktorej predmetom je tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
 • zmluva, v ktorej je predmetom dodávky vec, ktorá je po dodaní svojou povahou neoddeliteľná od iných vecí;
 • zmluva o dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
 • zmluva, v ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka, aby k nemu prišiel za účelom vykonania naliehavej opravy alebo údržby. Ak obchodník poskytne služby navyše k službám požadovaným spotrebiteľom alebo tovar iný ako náhradné diely nevyhnutne použité pri vykonávaní opravy alebo údržby, spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy na tieto dodatočné služby alebo tovar;
 • zmluva, ktorej predmetom je zvuková alebo obrazová nahrávka alebo počítačový program dodaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
 • zmluvy o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 • zmluva uzavretá na verejnej dražbe;

§ 10 Bezplatné služby

 • Predávajúci poskytuje zákazníkom bezplatné elektronické služby:
  • Newsletter;
  • Správa zákazníckych účtov.
 • Služby uvedené v § 10 ods. 1 sa poskytujú 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť a zmeniť druh, formy, čas a spôsob poskytovania prístupu k vybraným uvedeným službám, o čom bude Zákazníkov informovať spôsobom zodpovedajúcim zmene Obchodných podmienok.
 • Službu Newsletter môže využívať každý zákazník, ktorý zadá svoju e-mailovú adresu prostredníctvom registračného formulára, ktorý predávajúci sprístupní na webovej stránke obchodu. Po odoslaní vyplneného registračného formulára zákazník okamžite dostane od predávajúceho e-mailové potvrdenie na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. V súčasnosti sa uzatvára dohoda o poskytovaní služby Newsletter elektronickými prostriedkami.
 • Zákazník môže počas procesu registrácie dodatočne zaškrtnúť príslušné políčko v registračnom formulári, aby sa prihlásil na odber služby Newsletter.
 • Služba zasielania noviniek spočíva v zasielaní elektronickej správy predávajúcim na e-mailovú adresu, ktorá obsahuje informácie o nových produktoch alebo službách ponúkaných predávajúcim. Predávajúci zasiela Newsletter všetkým klientom, ktorí sa k jeho odberu prihlásili.
 • Každý Newsletter adresovaný na údaje Zákazníkov musí obsahovať najmä: informácie o odosielateľovi, vyplnené pole “predmet”, definujúce obsah správy a informácie o možnosti a spôsobe odstúpenia od bezplatnej služby Newsletter.
 • Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek kliknutím na odkaz na odhlásenie v každom e-maile zaslanom v rámci služby Newsletter alebo aktivovaním príslušného poľa v zákazníckom konte.
 • Služba zákazníckeho účtu je k dispozícii po registrácii podľa pravidiel opísaných v Pravidlách a predpisoch a spočíva v tom, že zákazník má k dispozícii špeciálny panel na webovej stránke obchodu, ktorý mu umožňuje upravovať údaje poskytnuté počas registrácie, ako aj sledovať stav objednávok a históriu už zrealizovaných objednávok.
 • Zákazník, ktorý vykonal Registráciu, môže podať žiadosť o zrušenie Zákazníckeho účtu Predávajúcemu, avšak v prípade podania žiadosti o zrušenie Zákazníckeho účtu Predávajúcim, môže byť tento zrušený do 14 dní od podania žiadosti.
 • Predávajúci je oprávnený zablokovať prístup k Účtu a bezplatným službám Klienta, ak Klient koná na škodu Predávajúceho alebo iných Klientov, ak Klient porušuje právne predpisy alebo ustanovenia Obchodných podmienok, a tiež ak je zablokovanie prístupu k Účtu a bezplatným službám Klienta odôvodnené bezpečnostnými dôvodmi – najmä: narušenie bezpečnosti webovej stránky Obchodu Klientom alebo iné hackerské aktivity. Zablokovanie prístupu k zákazníckemu účtu a bezplatným službám z vyššie uvedených dôvodov trvá po dobu nevyhnutnú na vyriešenie problému, ktorý je dôvodom zablokovania prístupu k zákazníckemu účtu a bezplatným službám. Predávajúci informuje Klienta o zablokovaní prístupu k Účtu Klienta a bezplatným službám e-mailom na adresu, ktorú Klient uviedol v registračnom formulári.

§ 11 Ochrana osobných údajov

 • Správcom osobných údajov Zákazníkov poskytnutých Predávajúcemu dobrovoľne v rámci Registrácie, jednorazového zadania objednávky a v rámci poskytovania elektronických služieb Predávajúcim alebo v rámci iných okolností vymedzených Obchodnými podmienkami je Predávajúci.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom vybavenia objednávok, poskytovania elektronických služieb predávajúceho a na ďalšie účely uvedené v obchodných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov. Údaje sa spracúvajú len na základe zákonných ustanovení alebo súhlasu vyjadreného zákazníkom v súlade s platnými zákonmi.
 • Klient poskytuje svoje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne, avšak s výhradou, že neposkytnutie niektorých údajov v procese Registrácie znemožňuje registráciu a zriadenie Klientskeho účtu, ako aj znemožňuje zadanie a spracovanie objednávky Klienta, ak je objednávka zadaná bez registrácie Klientskeho účtu.
 • Každý, kto poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje, má právo na prístup k ich obsahu a na ich opravu alebo na vymazanie a v prípadoch stanovených zákonom má právo požadovať ukončenie spracúvania svojich osobných údajov.
 • Predávajúci chráni poskytnuté osobné údaje a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu pred neoprávneným prístupom alebo použitím neoprávnenými osobami.
 • Predávajúci odovzdáva osobné údaje Zákazníka Dodávateľovi v rozsahu potrebnom na realizáciu Dodávky.
 • V prípade, že si zákazník zvolí platbu prostredníctvom systému przelewy24.pl, jeho osobné údaje sa v rozsahu potrebnom na vykonanie platby odovzdajú spoločnosti PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy so sídlom v Poznani (60-327 Poznaň, ul. Kanclerska 15), zapísaný v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Poznaň – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 12 Ukončenie zmluvy (neplatí pre kúpne zmluvy)

 • Zákazník aj predávajúci môžu kedykoľvek a bez udania dôvodu vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, pričom musia byť zachované práva, ktoré druhá strana nadobudla pred vypovedaním vyššie uvedenej zmluvy, a ustanovenia uvedené nižšie.
 • Zákazník, ktorý vykonal Registráciu, ukončí zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami zaslaním príslušného prejavu vôle Predávajúcemu, a to akýmkoľvek spôsobom diaľkovej komunikácie umožňujúcim Predávajúcemu oboznámiť sa s prejavom vôle Zákazníka.
 • Predávajúci vypovie zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami zaslaním príslušného prejavu vôle zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii.

§ 13 Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci zodpovedá za nesplnenie alebo neprimerané plnenie zmluvy, avšak v prípade zmlúv uzatvorených s Klientmi, ktorí sú Podnikateľmi, zodpovedá Predávajúci len v prípade úmyselného poškodenia a v rozsahu skutočne vzniknutej škody Klientovi, ktorý je Podnikateľom.
 • Obsah týchto podmienok je možné kedykoľvek zaznamenať vytlačením, uložením na médium alebo stiahnutím z webovej stránky obchodu.
 • V prípade sporu vyplývajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy sa strany budú snažiť vyriešiť záležitosť zmierom. Na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje poľské právo.
 • Predávajúci informuje Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, o možnosti využiť mimosúdne riešenie sťažností a reklamačných konaní. Pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v sídle alebo na webových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne riešenie sporov. Môžu to byť najmä spotrebiteľskí ombudsmani alebo vojvodské inšpektoráty obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Predávajúci informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozícii platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi online na úrovni EÚ (platforma ODR).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto obchodných podmienok. Všetky objednávky prijaté predávajúcim na realizáciu pred dátumom účinnosti nových obchodných podmienok sa plnia na základe obchodných podmienok, ktoré boli platné v deň, keď zákazník podal objednávku. Zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť do 7 dní od ich zverejnenia na webovej stránke obchodu. Predávajúci bude informovať zákazníka 7 dní pred nadobudnutím účinnosti nových obchodných podmienok o zmene obchodných podmienok prostredníctvom e-mailovej správy obsahujúcej odkaz na znenie zmenených obchodných podmienok. Ak zákazník nesúhlasí s novým obsahom obchodných podmienok, je povinný o tom informovať predávajúceho, čo má za následok zánik zmluvy podľa ustanovení § 12 obchodných podmienok.
 • Nariadenia nadobúdajú účinnosť 2.2.2020.

Podrobnosti o spoločnosti:

PATON Europe Sp. z o.o.
35-213 Rzeszów, ul. Kapitałowa 4 NIP
: 813 375 25 15

sale@paton.sk